อีสารบรรณ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2564

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ความเป็นมา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบที่ให้บริการรับส่ง เอกสาร ซึ่งหลังจากมีการลงเลขรับของหน่วยงานแล้ว จะเรียกว่า “หนังสือ” จัดเก็บหนังสือ เพื่อส่งต่อ หรือสั่งการ ลงนามในเอกสาร แล้วส่งหนังสือดังกล่าวเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อมๆ กันหลายบัญชี

ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำคัญโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และเพื่อการติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

งานสารบรรณหรืองานธุรการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานด้านเอกสาร อันได้แก่ การรับ การส่ง กาจัดเก็บ ค้นคว้าและการทำลายให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในตำแหน่งนั้นๆ

Facebook

ติดตามข่าวสารบริษัท

CLICK ME
LINE official

ติดต่อเจ้าหน้าที่แบบรวดเร็ว

Chat now

บริษัท ดังภูมิ จำกัด

มีทีมงานพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และซอฟต์แวร์ (Software) มืออาชีพ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ โดยที่เป็น “ดังภูมิ” (“ดัง” แปลว่า เปรีบบกับ และ “ภูมิ” แปลว่า แผ่นดิน หรือรากฐาน) ดังนั้น “ดังภูมิ” ก็คือ เปรียบเสมือนกับเป็นฐานรากของการดำเนินกิจการขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ

ทุกเวลาทำการ

0-2945-7428-9

องค์กรที่ไว้ใจใช้บริการกับดังภูมิ

องค์กรที่ใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

เทศบาลตำบลบางเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

เทศบาลเมืองแสนสุข

คุณสมบัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบอีออฟฟิศเป็นระบบที่ได้รับการส่งเสริมให้นำเข้ามาใช้ในสำนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทางภาครัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งของระบบอีออฟฟิศ คือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีสารบรรณ ระบบอีสารบรรณนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติของ EGA (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ) ซึ่งทำให้ระบบมีความสามารถในการตอบสนองการทำงานต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถใช้งานได้เกิดประสิทธิผลอย่างดียิ่ง
8 ชั่วโมงทุกวัน
เวลาราชการ

เรามีทีมงานที่พร้อมที่ให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ รวมถึงข้อติดขัดที่เกิดขึ้น

ติดตามหนังสือ
ทุกส่วน กอง

หนังสือแต่ละฉบับ สามารถติดตามได้ว่าอยู่ ณ ส่วนใดในองค์กร หรือ หน่วยงานใด

ตรงตามระบบ
งาน อปท.

ข้อมูลถูกต้องตามหลักของ หนังสืออิเล็กโทรนิค ฉบับปีพ.ศ. 25xx

จัดเก็บเอกสาร
10 ปี

เก็บหนังสือได้นาน ไม่ต้องกลัวสูญหาย สืบค้นหาหนังสือได้รวดเร็ว

Main Features e-saraban

สร้างหนังสือเพื่อส่งภายในองค์กร

มีแบบฟอร์มมาตรฐาน (e-Form) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างหนังสือราชการ การกำหนดชั้นความลับ รวมถึงการแนบไฟล์เอกสารประเภทต่างๆ เช่น ไฟล์จากการ Scan, Browse หรือไฟล์แบบอื่นได้ทุกนามสกุล

การรับหนังสือเข้าโดยอัตโนมัติ

ผู้รับปลายทางได้ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจะแสดงกรอบการรับหนังสือมุมขวาบนโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีรายละเอียดหน่วยงานผู้รับ วันที่เวลา และทะเบียนหนังสือรับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเสมือนการลงรับหนังสือจริงที่ต้องมีตรายางในการรับหนังสือ

การส่งหนังสือ

ส่งหนังสือได้อย่างนิดเดียวตามโครงสร้างองค์กร และยังสามารถกำหนด ระยะเวลาในการดำเนินงานหนังสือนับจากวันที่ส่งได้

การตีกลับ / ดึงหนังสือกลับ

ผู้ส่งหนังสือ หากส่งผิดหน่วยงานจะสามารถดึงกลับหนังสือได้ หากหน่วยงานปลายทางเห็นหนังสือว่าไม่ใช่เป็นหน่วยงานของผู้รับ

การติดตามงาน

ผู้ใช้งานสามารถติดตามทางเดินหนังสือตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสถานะปัจจุบันได้ โดยทราบว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติ ถึงขั้นตอนวันที่ และเวลาใด

การค้นหา

มีเมนูการค้นหาหนังสือจากในสารบบแบบ Quick Search ในกรณีที่ประสงค์ ติดตามหนังสือ

การพิมพ์รายงาน

สามารถเรียกดูรายงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือพิมพ์รายงานในรูปแบบ ไฟล์ข้อมูลเช่น .XLS, .DOC หรือ .PDF

ติดต่อสอบถาม

Leave this field blank