วิวัฒนาการ
วิวัฒนาการบริการรัฐ

วิวัฒนาการบริการรัฐ จากรัฐบาล 1.0 ถึง รัฐบาล 4.0 และ กำลังจะก้าวสู่รัฐบาล 5G ในเร็วๆนี้

วิวัฒนาการบริการรัฐ นั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าจำเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่อดีตการบริการภาครัฐของประเทศไทยนั้นจัดว่าล้าหลังกว่าประเทศที่อยู่ในระดับเดียวกันอยู่พอสมควร ความรวดเร็วในการทำงานต่างๆ ในยุคดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญ

แน่นอนว่ารัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้นิ่งนอนใจในความล้าหลังดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาระบบการทำงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และได้นำหัวข้อดังกล่าวมาเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาประเทศ สู่ยุคดิจิทัล ให้ทันต่อโลกยุคโลกาพิวัฒน์ และเราได้กล่าวถึงช่วงเวลาและระบบที่รัฐใช้ตั้งแต่อดีตยุค 1G จนถึง 4G ในปัจจุบันและกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 5G ตามลำดับ

วิวัฒนาการบริการรัฐ ยุครัฐบาล 1G 

รัฐบาล 1G

ระบบบริการภาครัฐ 1.0 (Government 1.0 – Traditional Services)

คือระบบเดิมๆ แบบไม่มีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลใดๆ ทางอิเว็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ทุกอย่างเก็บเป็นระบบเอกสารทั้งหมด ดังเช่น

 • ขอรับบริการที่หน่วยงานแบบโต๊ะสู่โต๊ะจากโต๊ะตรวจเอกสาร สู่โต๊ะส่งเอกสาร
 • ยื่นขอบริการแบบกรอกฟอร์มกระดาษ แนบสำเนาเอกสารสำคัญส่วนตัวที่ต้องมีการ ลงนามรับรองสำเนาด้วยลายมือชื่อจริงเท่านั้น
 • การยืนยันและทำเรื่องต่างๆ ต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้น หรือจะมีการทำธุรกรรมแทนก็จำเป็นต้อง มอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมต่างๆ

ยุครัฐบาล 2G

รัฐบาล 2G

ระบบบริการภาครัฐ 2.0 (Government 2.0 – Authorized Agent)

คือระบบที่มีการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เริ่มมีการนำระบบเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แต่ยังเปิดใช้เฉพาะหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนทำธุรกรรมเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ดังเช่น

 • เริ่มมีการตั้งจุดบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)
 • เริ่มมีการนำระบบแบบง่ายๆมา บริหารเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลมาใช้ แต่ยังไม่ให้บริการประชาชนโดยตรง
 • การยืนยันเอกสารและการทำธุรกรรมต่างๆ กับทางภาครัฐยังเป็นแบบเดิม คือต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้น หรือมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมแทน

ยุครัฐบาล 3G

รัฐบาล 3G

ระบบบริการภาครัฐ 3.0 (Government 3.0 – Electronic Transaction)

คือระบบที่มีการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยระบบอินเทอร์เน็ต มีการรับส่ง Email มีการให้กรอกฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วนำส่งเอกสารแบบเดิม หรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มและมีการพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับระบบในบางหน่วยงาน แต่หากใครไม่ต้องเดินทางมาติดต่อเอง ก็ใช้การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเองเท่านั้น เช่น

 • มีแบบฟอร์มการยื่นคำร้อง คำขอแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)
 • เริ่มมีการให้แนบสำเนาเอกสารรับรองตัวตนต่างๆ ผ่านทาง Email
 • เริ่มมีการพัฒนาระบบ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์
 • เปิดให้มีการติดต่อทางอิเมล์ แต่ก็ยังจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ตามมาเพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบอย่างเป็นทางการอีกครั้งอยู่ดี

ยุครัฐบาล 4G

รัฐบาล 4G

ระบบบริการภาครัฐ 4.0 (Government 4.0 – Fully Digital Services)

คือระบบที่เปิดบริการรับส่งเอกสาร ลงทะเบียนต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆของหน่วยงานโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เอกสาร กระดาษ อย่างครบวงจร เช่น

 • ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบขบวนการบนแพลตฟอร์มเดียวกัน
 • รับรองเอกสารด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
 • จัดส่งเอกสารผ่านระบบดิจิทัล (Digital Inbox)

ยุครัฐบาล 5G (กำลังพัฒนา)

รัฐบาล 5G

วิวัฒนาการบริการรัฐ ระบบบริการภาครัฐ 5.0 (Government 5.0 – Fully Networking Digital Services)

คือระบบที่มีการติดต่อเชื่อมโยงเอกสารระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งหมด โดยมีการติดต่อกับทางรัฐเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น จากนั้นข้อมูลจะทำการเชื่อมต่อ และมีระบบฐานข้อมูลของภาครัฐอันเดียวกัน เช่น

 • ระบบบัตรประชาชน E-Sim เสียบบัตรเข้าเครื่องสแกนก็สามารถดึงข้อมูลทั้งระบบได้
 • ระบบจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน หรือเรียกกันว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ยังให้ประชาชนติดต่อผ่านทางดิจิทัลโดยตรงกับหน่วยงานได้เหมือนเดิม
 • ระบบดึงข้อมูล และเข้าระบบโดยมีระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละระดับของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

การพัฒนาประเทศให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัล ที่จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นทำได้โดยง่าย และการทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานของรัฐทำได้โดยง่ายนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีระบบที่ปลอดภัย รวดเร็ว ทันสมัย ซึ่งแน่นอนรัฐบาลก็ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาระบบของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ระบบของภาครัฐนั้นเป็นระบบที่ใหญ่ ดังนั้นการปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยในเป็นไปได้ยาก และค่อนข้างใช้เวลาและทรัพยากรค่อนข้างสูง เพื่อตอบคำถามที่ทุกคนมีในใจว่า “ทำไมข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน?” หรือ “ทำไมต้องติดต่อราชการแยกทุกหน่วยงาน ไปที่เดียวไม่ได้เหรอ?” รัฐบาลก็ยังไม่ย่อท้อต่อการปรับปรุงระบบทั้งเพื่อคนทำงานที่ทำให้ทำงานง่าย ไม่เกิดความซ้ำซ้อน ลดกำลังคนทำงานภาครัฐ ในส่วนเอกสารต่างๆ ลง และปลายทางของงานนี้คือ ประชาชนชาวไทย ได้รับบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดจนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านเวลา คุณภาพการเข้าถึงข้อมูล การติดตามตรวจสอบข้อมูลทำให้ง่าย เรียกง่ายๆ ว่า ตอบโจทย์ประชาชนทุกระดับเลยทีเดียว

แน่นอนเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบให้ทันสมัยของทางภาครัฐ บริษัทดังภูมิ มีทีมงานพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และซอฟต์แวร์ (Software) มืออาชีพ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ โดยที่เป็น “ดังภูมิ” (“ดัง” แปลว่า เปรีบบกับ และ “ภูมิ” แปลว่า แผ่นดิน หรือรากฐาน) ดังนั้น “ดังภูมิ” ก็คือ เปรียบเสมือนกับเป็นฐานรากของการดำเนินกิจการขององค์กร และหน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น