มาตรฐาน

มาตรฐาน Th e-GIF มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (Thailand e-Government Interoperability Framework)

มาตรฐาน th e-gif คือ การเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน และข้อมูลของ ระบบงานคอมพิวเตอร์หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับกอง สานัก ฝ่าย ศูนย์ กรม กระทรวง หรืออื่นๆ

มาตรฐาน th e-gif

อาจจะเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงานหรือข้ามหน่วยงานกันก็ได้ ซึ่งกระบวนการทำงาน และข้อมูลต่างๆ มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกรรมเดียวกันผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือมีหลายบริการร่วมกันในระบบหน้าต่างบริการเดียวกันได้

โดยมีเป้าหมายที่ ประชาชนหรือผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นต่างๆ ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ

เป้าหมาย มาตรฐาน Th e-GIF

-เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล (TH e-GIF) และกรอบแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-เพื่อการบริการประชาชนเป็นแบบเบ็ดเสร็จและเป็นศูนย์กลางของการ

-เพื่อให้บริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

-เพื่อกำหนดกติการ่วมกันของทุกหน่วยงาน ทำให้เกิดการปรับปรุงระบบเดิม เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งระบบ

มาตรฐานด้านเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยง


การปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการก้าหนดมาตรฐานทางเทคนิค พื้่นฐานเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอัตโนมัติ

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ซึ่งเทคนิคสามารถแยกเป็น 6 หมวดหมู่ ดังนี้
1.มาตรฐานการเชื่อมโยง (Interconnection Specification) คือ การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบข้อมูล รวมถึงการเชื่อมโยงระบบในระดับโปรโตคอล

ซึ่งประกอบไปด้วย HTTP, Email Transport, Mailbox access, Mail Attachment, DNS, FTP, NNTP, etc.

2.มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Specification) คือ มาตรฐานต่างๆส้าหรับ การจัดการโครงสร้างข้อมูล (Structure) และการเข้ารหัสข้อมูล (Encode) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ประกอบด้วย XML, XML Schema, XSL, RDF, UTF-8, etc.

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

3.มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บและน้าเสนอข้อมูล (Storage & Presentation Specification) คือ มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ จำพวก Image, Streaming media และเอกสารต่างๆ

ประกอบด้วย DSML, RSS, ISO, OID, RFID, CVS, JPEG, GIF, WMV, SWF, ZIP, HTML, etc.

4.บริการผ่านเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี (Web Technology Specification) คือ มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบที่มีแพลตฟอร์ม เหมือนกัน หรือ แตกต่างกัน

ประกอบด้วย SOAPv, UDDI, WSDL, WS-I และ WS-CDL เป็นต้น

5.มาตรฐานบริการด้านธุรกรรม (Business Service Specification) คือ มาตรฐานและเทคโนโลยีในกลุ่มธุรกรรมที่มีเทคนิคเฉพาะด้านของกลุ่มงานนั้นๆ

ประกอบด้วย ebXML, SDML, GeoTIFF, KML, ISO, etc.

คอขวด

6.มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย(Security Specification) คือ มาตรฐานและเทคโนโลยีต่างๆ ที่สนับสนุนแลกเปลี่ยน ข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption), Public key infrastructure และ ถอดรหัส Decryption

ประกอบด้วย SSL, TLS, IPsec, SSH, DSA, AES, RSA, XML Signature, WS-I Security, etc.

สรุป คือ การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลภาครัฐ และทำให้การบริการประชาชนของภาครัฐที่รวดเร็ว เป็นศูนย์รวม ติดต่อง่าย เข้าถึงฐานข้อมูลได้ทุกหน่วยงาน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น